Pricing (on 21-03-2020)

Base 65 USD 1770 UAH 5190 RUB
py
- en 10 17 – 1740
- UK 08 20 – 1741
- ru 04 06 –1742
Java
- EN 10 17 –1745
- UK 05 27 –1746
- RU 05 27 –1747
JS/TS
- EN 10 17 – 1780
- UK 10 17 – 1781
- RU 10 17 – 1782
PY EN 10 17
rec172330237
Start курса
To be anounced
Whole course, 6 months
250 usd
7100 uah
After completing the course, access to its materials remains
PY UK 06 04
rec172345916
Дата початку курса
очікується
Набір закрито на канікули
125 usd
3321 грн
Початок нового набору буде оголошено пізніше.
PY4T UK
rec265412587
Доступ курса
до матеріалів
Отримай вже зараз за ціною:
35 usd
999 грн
Чи підпишись на канал і очікуй поступової публікації матеріалів
TXPY UK
rec269324583
Підписка
на матеріали
групи Codarium що навчається до 2021.05
по програмі «Тестування через Автоматизацію»
90 usd
2500 грн
Ти підписуєшся на нові записи, а також доступ до завдань і додаткових відео-рев'ю частих помилок
PY RU 04 06
rec172348161
rec349914817
Зареєструйся зараз
Підібравши комфортну схему оплати
rec349915676
Студент
повноцінне живе навчання з продовженим терміном здачі домашок та іспиту
* Навчання з 8 грудня 2021 року по кінець липня/початок серпня 2022. «Хвости» (нездані домашки та іспит можна буде доздати до кінця літа 2022.
* При оплаті до 31 жовтня – навчання можна буде розпочати на місяць раніше, і мати більше часу на гартування бази, особливо якщо є сумніви щодо своїх сил встигати за основним потоком. А обігнавши потік можна взяти на себе ще й обов'язки «старшого брата» на курсі, допомагаючи з навчанням іншим, що виводить навчання на наступний рівень (кращий спосіб чомусь навчитись – пояснити це іншим). З студентами що грають роль менторів – ми зазвичай більш тісно працюємо в контексті розбору більш глибоких тем в контексті навичок викладання та проведення код-ревью ;)
50 000
грн.
rec349929343
Студент на місяць
повноцінне живе навчання з помісячною оплатою в тому числі за «доздачу хвостів»
* Навчання з 8 грудня 2021 року по кінець липня/початок серпня 2022.
* За доздачу «хвостів» (незданих вчасно завдань та іспиту) з серпня 2022 – треба буде доплачувати окремо – так само помісячно.
* До кінця листопада оплачуються наперед матеріали ціною в 7500 грн. Далі до 8го числа кожного місяця починаючи з грудня оплачується навчання за кожен місяць – сумарно весь курс з грудня по липень обійдеться в 67 500 грн.
7 500
грн.
rec349925827
Вільний слухач
підписка на матеріали курсу
* доступ до матеріалів що відкриватимуться по ходу навчання, включаючи записи проведених вебінарів під час навчання.
7 500
грн.
rec350051779
КУРСЫ TAOTAS/SDET_NEW
СТАНЬ НА ПУТЬ SDET
Подбери для себя удобный тариф
в зависимости от формата и программы соответствующего уровня обучения
UK
rec533513976
СТАНЬ НА ШЛЯХ SDET

Підбери для себе зручний тариф

залежно від формату та програми відповідного рівня навчання

EN

rec503660770
embark on a path to SDET
Choose a suitable rate
depending on the format and program of the corresponding level of study
MONTH
місяць навчання* на будь-якому з рівнів нижче (на рівнях START/... – заміняє режим POOL з груповим менторингом на індивідуальний менторинг)

* тут, та у всіх тарифах нижче під місяцем навчання мається на увазі виключно час роботи студента над завданнями курсу і не враховується час ментора, витрачений на відповідні код-рев'ю. Приклад: студент працюва(в | ла) 7 днів з 30 над першим завданням курсу, далі 2 дні чека(в | ла) детального код-рев'ю від ментора, відповідно, на момент отримання рев'ю у студента все ще залишається 30-7=23 дні на навчання, а не 30-7-2=21 ;)
250 $ / 10 000
грн.
MONTH
месяц обучения* на любом уровне ниже (на уровнях START/... – заменяет режим POOL с групповым менторингом на индивидуальный менторинг)

* здесь, и во всех тарифах ниже под месяцем обучения подразумевается исключительно время работы студента над заданиями курса и не учитывается время ментора, затраченное на соответствующий код-ревью. Пример: студент работа(л | ла) 7 дней с 30 над первой задачей курса, далее 2 дня жда(л | ла) детального код-ревью от ментора, соответственно, на момент получения ревью у студента все еще остается 30-7=23 дня на обучение, а не 30-7-2=21 ;)
250 $ / 10 000
грн.
MONTH
a month of training* at any of the levels below (at the START/... levels – replaces the POOL mode with group mentoring for individual mentoring)

* here, and in all rates below, a month of study refers exclusively to the student's time working on the course tasks and does not take into account the mentor's time spent on the relevant code reviews. Example: the student worked for 7 days out of 30 on the first assignment of the course, followed by 2 days of a detailed code review check from the mentor, respectively, at the time of receiving the review, the student still has 30-7=23 days for training instead of 30-7-2=21 ;)
$250 / 10,000
грн.
START/LOGIC/POOL
груповий менторинг з логіки впродовж 2 місяців навчання
Прокачай логічне мислення як передумову до програмування базових алгоритмів та опанування навичок Тест Аналізу та Тест Дизайну.
START/LOGIC/POOL
групповой менторинг по логике в течение 2 месяцев обучения
Прокачай логическое мышление как предусловие к программированию базовых алгоритмов и получению навыков Тест Анализа и Тест Дизайна.
START/LOGIC/POOL
group mentoring in logic for 2 months
Level up logic thinking as a precondition for programming basic algorithms and developing skills in Test Analysis and Test Design.
$125 / 5,000
грн.
START/ANALYSE/POOL
груповий менторинг з аналізу впродовж 2 місяців навчання
Прокачай навички аналізу, декомпозиції та структурування інформації, що і надасть тобі основний інструмент для задач Тест Аналізу та Тест Дизайну в роботі як тестувальником, так і автоматизатором чи розробником.
125 $ / 5 000
грн.
START/ANALYSE/POOL
групповой менторинг по анализу в течение 2 месяцев обучения
Прокачай навыки анализа, декомпозиции и структурирования информации, что предоставит тебе основной инструмент для задач Тест Анализа и Тест Дизайна в работе как тестировщиком, так и автоматизатором и разработчиком.
125 $ / 5 000
грн.
START/ANALYSE/POOL
group mentoring in analysis for 2 months
Level up your skills in analysis, decomposition and data structuring, which will give you the main tool for Test Analysis and Test Design tasks in your work as a manual tester as well as test automation or developing.
$125 / 5,000
грн.
START/CODE/POOL
груповий менторинг з кодінгу впродовж 2 місяців навчання
Прокачай базові навички алгоритмізації та програмування...
Опануй основний інструмент
мову програмування*, щоб надалі вже фокусуватись на аспектах її використання саме в контексті тестування та SDET...
Загартуй відповідні софт-скіли, що допоможуть потім справлятись зі складнощами при самостійному вирішуванні інженерних задач і в навчанні, і в роботі.


* вибір мови між: Java, Python, JavaScript/TypeScript, C#
START/CODE/POOL
групповой менторинг по кодингу в течение 2 месяцев обучения
Прокачай базовые навыки алгоритмизации и программирования...
Овладей основным инструментомязыком программирования*, чтобы в дальнейшем уже фокусироваться на аспектах его использования именно в контексте тестирования и SDET...
Закали соответствующие софт-скилы, что помогут потом справляться со сложностями при самостоятельном решении инженерных задач и в обучении, и в работе.

* выбор языка между: Java, Python, JavaScript/TypeScript, C#
175 $ / 7 000
грн.
START/CODE/POOL
group mentoring in coding for 2 months
Pump up your basic algorithmic and programming skills...
Master the main tool
the programming language* so that in the future you can already focus on aspects of its use specifically in the context of testing and SDET...
Harden the corresponding soft skills that will help later to cope with the difficulties in solving engineering problems independently and in learning and at work.


* choice of language between: Java, Python, JavaScript/TypeScript, C#
$175 / 7,000
грн.
START/INTERVIEW
індивідуальне інтерв'ю плюс детальний відгук та подальші рекомендації
Неважливо, ІТ-інженер з досвідом чи людина зовсім далека від ІТ – перевір свій потенціал в контексті навичок тестувальника, автоматизатора чи розробника, щоб отримати рекомендації до подальшого розвитку.
200 $ / 8 000
грн.
START/INTERVIEW
индивидуальное интервью плюс детальный отзыв и последующие рекомендации
Неважно, ИТ-инженер с опытом или человек совсем далекий от ИТ – проверь свой потенциал в контексте навыков тестировщика, автоматизатора или разработчика, чтобы получить рекомендации к дальнейшему развитию.
200 $ / 8 000
грн.
START/INTERVIEW
personal interview plus detailed feedback and further recommendations
It doesn't matter if you are an IT engineer with experience or a person who is completely far from IT – check your potential in the context of the skills of a tester, automator or developer to get recommendations for further development.
$200 / 8,000
грн.
START/ASSESS
індивідуальне інтерв'ю, детальна оцінка навичок і відповідного рівня за матрицею скілів від інтерна до ліда плюс розробка індивідуального плану подальшого розвитку
Дізнайся, хто ти на шкалі від початківця до ліда по напрямкам Тестування, Автоматизації Тестування чи SDET, та отримай план подальшого розвитку, щоб підвищити свій рівень відповідно.
375 $ / 15 000
грн.
START/ASSESS
индивидуальное интервью, детальная оценка навыков и соответствующего уровня по матрице скиллов от интерна до лида плюс разработка индивидуального плана дальнейшего развития
Узнай, кто ты на шкале от начинающего до лидера по направлениям Тестирование, Автоматизация Тестирования или SDET, и получи план дальнейшего развития, чтобы повысить свой уровень соответственно
375 $ / 15 000
грн.
START/ASSESS
personal interview, detailed assessment of skills and the corresponding level according to the skill matrix from intern to lead plus the development of an individual plan for further development
Find out who you are on the scale from beginner to leader in the directions Testing, Testing Automation or SDET and get a further development plan to raise your level accordingly
$375 / 15,000
грн.
BASE
матеріали, менторинг та по 2 код-рев'ю на кожне із завдань впродовж 1 місяця навчання
Cтань на шлях SDET, вивчивши базові практики рефакторингу на прикладі роботи з локаторами елементів.

* мова програмування на вибір: JS/TS, Python, Java, C#

+ 4 завдання з основ автоматизації кроків користувача по Web UI і рефакторингу базових утиліт інструментами Модульної Парадигми та ООП

+ індивідуальні підказки менторів і два код-рев'ю* на кожне з завдань

+ старт в будь-який час, крім напрямку по C# (домовся про старт приватно)
+ 1 місяць на проходження програми курсу з початку роботи над першим завданням
+ доступ по запиту до матеріалів цієї ж програми на інших доступних мовах на цьому сайті (Java/Python/JS/TS/C#)

* код-рев'ю проводить ментор і надає відгук в одному зі зручних йому (їй) форматів – відео чи аудіо-запис до 10 хвилин або серія текстових повідомлень з коментарями до коду.

250 $ / 10 000
грн.
BASE
материалы, менторство и по 2 код-ревью на каждое из заданий в течении 1 месяца обучения
Cтань на путь SDET, изучив базовые практики рефакторинга на примере работы с локаторами элементов.

* язык программирования на выбор: JS/TS, Python, Java, C#

+ 4 задания по основам автоматизации шагов пользователя по Web UI и рефакторинга базовых утилит

+ индивидуальные подсказки менторов и два код-ревью* на каждое из заданий

+ старт в любое время, кроме направления по C# (договорись о старте приватно)
+ 1 месяц на прохождение программы курса с момента начала работы над первым заданием

+ доступ по запросу к материалам этой же програмы на других доступных языках на этом сайте (Java/Python/JS/TS/C#)

* код-ревью проводит ментор и предоставляет отзыв в одном из удобных ему (ей) форматов – видео или аудио-запись до 10 минут либо серия текстовых сообщений с комментариями к коду.
250 $ / 10 000
грн.
BASE
materials, mentoring, 2 code-review for each task in 1 month
Start the SDET journey by learning basic refactoring practices on the example of working with elements locators.

* programming language of your choice: JS/TS, Python, Java, C#

+ 4 tasks on basics of automation user steps in Web UI and refactoring of basic utilities

+ personal tips from mentors and two code-review* for each task

+ start at any time except C# direction (arrange personally)
+ 1 month for completing the course program from the beginning of working on the first task.

+ access on request to the materials from the same program in other available languages (Java/Python/Js/Ts/C#)

* code-review is a mentor's feedback in one of the format, convenient to mentor video or audio recording up to 10 minutes or series of text messages with comments on code.
$250 / 10,000
грн.
UK
rec503718357
DRIVE (WEB/UI/SYS)
матеріали, менторинг та по 2 код-рев'ю на кожне із завдань з основ побудови з нуля – покриття користувацького інтерфейсу (Web UI) системними авто-тестами впродовж 6 місяців
Прокачай кращі практики побудови автоматизації тестування з нуля!

10 завдань з побудови автоматизації з нуля на проекті від планування, аналізу, дизайну та реалізації перших тестів до повного покриття користувацького інтерфейсу на системному рівні з використанням PageObject та його варіацій для побудови моделі додатку
1 завдання на інтеграцію проекту з тестами в існуючий CI з віддаленим запуском тестів на Selenoid, використовуючи шаблон проекту

+ додаткові завдання за потреби (на розсуд ментора чи автора курсу)
RU
rec236256903
DRIVE (WEB/UI/SYS)
материалы, менторство и по 2 код-ревью на каждую из задач по основам построения автоматизации тестирования на проекте с нуля – покрытие пользовательского интерфейса (Web UI) системными авто-тестами в течение 6 месяцев
Прокачай лучшие практики построения автоматизации тестирования с нуля!

10 заданий по построению автоматизации с нуля на проекте от планирования и реализации первых тестов до полного покрытия UI на системном уровне с применением PageObject и его вариаций для построения модели приложения
1 задание на интеграцию проекта с тестами в существующий CI с удаленным запуском тестов на Selenoid, используя шаблон проекта

+ дополнительные задания по надобности (на усмотрение ментора или автора курса)
EN
rec533515407
DRIVE (WEB/UI/SYS)
materials, mentoring, 2 code-review for each task on basics of building testing automation on project from scratch – covering user interface (Web UI) with system auto-tests in 6 months
Level up the best practices of building test automation from scratch!

10 tasks on building automation from scratch on a project from planning and releasing first tests to full coverage UI on system level using PageObject and it's varieties to build an application model
1 task on integrating a project with tests in existing CI with remote test run on Selenoid using project template

+ extra tasks if needed (at the discretion of mentor or the course's author)
$750 / 30,000
грн.
UK
rec538091161
BUILD/TOOLING (WEB/UI)
матеріали, менторинг та по 2 код-рев'ю на кожне із завдань підвищеної складності з розробки фреймворків впродовж 6 місяців
Навчись розробляти власні інструменти автоматизації на основі більш низькорівневих інструментів, опановуючі кращі практики розробки у сфері тестування (SDET).

14* завдань** з побудови свого фреймворку/бібліотеки типу Selenide довкола низькорівневого Selenium WebDriver (при виборі JS чи TS як мови навчання – можна вибрати між Selenium WebDriver, webdriverio, чи Playwright). Завдання включають реалізацію двох стилів API: простішого та орієнтованого на розуміння простими смертними – типу Codeception/CodeceptJs, та більш складного і зручнішого в контексті рефакторингу – стилю фреймворків типу Selenide/Selene.

* Кількість завдань може варіюватись або через розбиття завдань на більш гранулярні, або об'єднання деяких завдань в одне.
** Даний рівень включає в себе 3 завдання з рівня «BUILD/TOOLING/POC (WEB/UI)» ;)
1250 $ / 50 000
грн.
BUILD/TOOLING (WEB/UI)
материалы, менторство и по 2 код-ревью на каждое из заданий повышенной сложности по разработке фреймворков в течение 6 месяцев
Научись разрабатывать собственные инструменты автоматизации на основе более низкоуровневых инструментов, овладевая лучшие практики разработки в сфере тестирования (SDET).

14* заданий** по построению своего фреймворка/библиотеки типа Selenide вокруг низкоуровневого Selenium WebDriver (при выборе JS или TS как языка обучения – можно выбрать между Selenium WebDriver, webdriverio, или Playwright). Задания включают реализацию двух стилей API: более простого и ориентированного на понимание простыми смертными – типа Codeception/CodeceptJs, и более сложного и удобного в контексте рефакторинга – стиля фреймворков типа Selenide/Selene.

* Количество заданий может варьироваться или через разбиение заданий на более гранулярные, или объединение некоторых заданий в одно.
** Данный уровень включает в себя 3 задания с уровня «BUILD/TOOLING/POC (WEB/UI)» ;)
1250 $ / 50 000
грн.
BUILD/TOOLING (WEB/UI)
materials, mentoring and 2 code reviews for each of the high complexity tasks for developing frameworks over 6 months
Learn to develop your own automation tools based on lower-level tools, mastering the best development practices in the field of testing (SDET).

14* tasks** for building your own Selenide-like framework/library around the low-level Selenium WebDriver (when choosing JS or TS as the learning language – you can choose between Selenium WebDriver, webdriverio, or Playwright). The tasks include the implementation of two API styles: simpler and oriented towards understanding by ordinary mortals – like Codeception/CodeceptJs, and more complex and convenient in the context of refactoring – frameworks like Selenide/Selene.

* The number of tasks may vary either by splitting tasks into more granular ones, or by combining some tasks into one.
** This level includes 3 tasks from the level "BUILD/TOOLING/POC (WEB/UI)" ;)
$1250 / 50,000
грн.
UK
rec630999287
BUILD/TOOLING/POC (WEB/UI)
матеріали, менторинг та по 2 код-рев'ю на кожне із завдань з розробки мінімального фреймворку (POC) для роботи з низькорівневим інструментом типу Selenium WebDriver, впродовж 2 місяців
Щоб впевнено почуватися на інтерв'ю* і без проблем вливатися в проект, де ще не доросли до Selenide-ів і використовують самописні недо-фреймворки:) – навчися кращим практикам використання чистого Selenium WebDriver для задач автоматизації тестування (при виборі JS або TS як мови навчання) – можна вибрати між Selenium Webdriver, webdriverio, Cypress або Playwright).

3 завдання з налаштування тестового фреймворку для роботи з низькорівневим інструментом типу Selenium WebDriver (при виборі JS або TS як мови навчання можна вибрати між Selenium Webdriver, webdriverio, або Playwright). Завдання включають реалізацію простого стилю API типу Codeception/CodeceptJs, сильною стороною якого, окрім простоти, є максимальна орієнтованість на читабельність простими смертними (не розробниками). Детальний аналіз як популярних антипаттернів, типу BasePage, так і більш ефективних підходів до перевикористання хелперів, орієнтованих на стабілізацію тестів для динамічних веб-додатків.

* Якщо ти зацікавлений у більш глибоких практичних знаннях розробки повноцінних бібліотек типу Selenide... або з метою покращити своє портфоліо контрибуцією в оупен-сорс, або з метою вивчити відповідні універсальні підходи для розробки будь-яких інструментів під завдання твого проекту – слід звернути увагу на повнішу версію цього рівня – «BUILD/TOOLING (WEB/UI)»
BUILD/TOOLING/POC (WEB/UI)
материалы, менторинг и по 2 код-ревью на каждое из заданий по разработке минимального фреймворка (POC) для работы с низкоуровневым инструментом типа Selenium WebDriver, в течение 2 месяцев
Чтобы уверенно чувствовать себя на интервью* и без проблем вливаться в проект, где еще не доросли до Selenide-ов и используют самописные недо-фреймворки:) – научись лучшим практикам использования чистого Selenium WebDriver для задач автоматизации тестирования (при выборе JS или TS как языка обучения – можно выбрать между Selenium Webdriver, webdriverio, Cypress или Playwright).

3 задания по настройке тестового фреймворка для работы с низкоуровневым инструментом типа Selenium WebDriver (при выборе JS или TS как языка обучения – можно выбрать между Selenium Webdriver, webdriverio, или Playwright). Задания включают реализацию простого стиля API типа Codeception/CodeceptJs, сильной стороной которого, помимо простоты – является максимальная ориентированность на читабельность простыми смертными (не разработчиками). Детальный разбор как популярных антипаттернов, типа BasePage, так и более эффективных подходов к переиспользованию хелперов, ориентированных на стабилизацию тестов для динамических веб-приложений.

* Если ты заинтересован в более глубоких практических знаниях разработки полноценных библиотек типа Selenide... или с целью улучшить свое портфолио контрибуцией в оупен-сорс, или с целью изучить соответствующие универсальные подходы для разработки любых инструментов под задачи твоего проекта – обрати внимание на более полную версию этого уровня – «BUILD/TOOLING (WEB/UI)»
BUILD/TOOLING/POC (WEB/UI)
materials, mentoring and 2 code reviews for each of the tasks on the development of a minimum framework (POC) for working with a low-level tool like Selenium WebDriver, for 2 months
To feel confident at the interview* and without problems to join the project where they have not yet grown to Selenide and use self-written pseudo-frameworks :) – learn the best practices of using pure Selenium WebDriver for test automation tasks (when choosing JS or TS as the language of training – you can choose between Selenium Webdriver, webdriverio, Cypress or Playwright).

3 tasks on setting up a test framework for working with a low-level tool like Selenium WebDriver (when choosing JS or TS as the language of training – you can choose between Selenium Webdriver, webdriverio, or Playwright). The tasks include the implementation of a simple Codeception/CodeceptJs-style API, the strong point of which, in addition to simplicity, is the maximum orientation towards readability by mere mortals (not developers). A detailed analysis of both popular anti-patterns, such as BasePage, and more efficient approaches to reusing helpers, oriented towards stabilizing tests for dynamic web applications.

* If you are interested in more in-depth practical knowledge of developing full-fledged libraries like Selenide... or with the goal of improving your portfolio by contributing to open source, or with the goal of learning the corresponding universal approaches for developing any tools for the tasks of your project – pay attention to the more complete version of this level – "BUILD/TOOLING (WEB/UI)"
$375 / 15,000
грн.
PLUS/COVERAGE/BALANCE
матеріали, менторинг та по 2 код-рев'ю на кожне із завдань з балансування тестового покриття через реалізацію тестів WEB/UI/UNIT та тестів WEB/API/SYS впродовж 2 місяців
Щоб ефективніше покривати авто-тестами, що будуть проходити швидше, відповідно запускатись частіше, раніше виявляти потенційні баги – таким чином досягаючи вищих KPI на проекті, таким чином швидше піднімаючись по кар'єрних сходинках...

Завдання на перерозподіл покриття Web UI тестами між рівнями System та Unit.

Завдання на перерозподіл покриття тестами на системному рівні (End-to-End тести) між реалізацією через UI та API.
PLUS/COVERAGE/BALANCE
материалы, менторинг и по 2 код-ревью на каждое из заданий по балансированию тестового покрытия через реализацию тестов WEB/UI/UNIT и тестов WEB/API/SYS в течение 2 месяцев
Чтобы эффективнее покрывать авто-тестами, что будут проходить быстрее, соответственно запускаться чаще, раньше выявлять потенциальные багитаким образом достигая высших KPI на проекте, таким образом быстрее поднимаясь по карьерной лестнице...

Задание на перераспределение покрытия Web UI тестами между уровнями System и Unit.

Задание на перераспределение покрытия тестами на системном уровне (End-to-End тесты) между реализацией через UI и API.
PLUS/COVERAGE/BALANCE
materials, mentoring and 2 code reviews for each of the tasks for balancing test coverage through the implementation of WEB/UI/UNIT tests and WEB/API/SYS tests for 2 months
To more effectively cover with auto-tests, which will pass faster, respectively run more often, detect potential bugs earlier thus achieving higher KPI on the project thus faster moving up the career ladder...

Task to redistribute Web UI test coverage between System and Unit levels.

Task to redistribute test coverage at the system level (End-to-End tests) between implementation through UI and API.
$375 / 15,000
грн.
PLUS/COVERAGE/HARDEN
матеріали, менторинг та по 2 код-рев'ю на кожне із завдань з реалізації низькорівневих тестів WEB/API/INT + WEB/BACK/UNIT впродовж 2 місяців
На проектах, де розробники не вміють чи не хочуть писати низькорівневі Unit та API тести – показувати їм приклад самостійно, потрохи «навертаючи до віри», тренувати їх в автоматизації, таким чином розвиваючи свої навички консультанта, який на практиці вміє з нуля впровадити автоматизацію на всіх рівнях піраміди автоматизації...

2 завдання на покриття тестами бекенду
* «вузькими» (narrow) інтеграційними API-тестами
* компонентними (unit) тестами
500 $ / 20 000
грн.
PLUS/COVERAGE/HARDEN
материалы, менторинг и по 2 код-ревью на каждое из заданий по реализации низкоуровневых тестов WEB/API/INT + WEB/BACK/UNIT в течение 2 месяцев
На проектах, где разработчики не умеют или не хотят писать низкоуровневые Unit и API тестыпоказывать им пример самостоятельно, потихоньку «наворачивая до веры», тренировать их в автоматизации, таким образом развивая свои навыки консультанта, который на практике умеет с нуля внедрить автоматизацию на всех уровнях пирамиды автоматизации...

2 задания на покрытие тестами бекенда
* «узкими» (narrow) интеграционными API-тестами
* компонентными (unit) тестами
PLUS/COVERAGE/HARDEN
materials, mentoring and 2 code reviews for each of the tasks for implementing low-level tests WEB/API/INT + WEB/BACK/UNIT for 2 months
On projects where developers do not know or do not want to write low-level Unit and API tests show them an example on their own, gradually "wrapping up to faith", train them in automation, thus developing their skills as a consultant who can implement automation from scratch in practice at all levels of the automation pyramid...

2 tasks for covering the backend with tests
* "narrow" integration API tests
* component (unit) tests
$500 / 20,000
грн.
PLUS/MODEL
матеріали, менторинг та по 2 код-рев'ю на кожне із завдань з просунутого застосування основних інструментів мов програмування (функції, модулі, класи) для моделювання доменної області в тестах, що включають більш глибоку практику реалізацій різних варіацій шаблону PageObject – впродовж 3 місяців
Щоб прокачати та розширити навички програмування з точки зору моделювання доменної області для тестів, претендуючи на вищі сеньйорні посади та вищу оплату твоєї роботи...

1 завдання на практику селекторів
1 завдання на моделювання даних
1 завдання на API-передумови

2 завдання на моделювання повного спектру типізованих елементів (контролів)
* використовуючи інструменти Модульної Парадигми
* використовуючи інструменти Об'єктно-Орієнтованої Парадигми

1 завдання на крос-платформенні тести (web + mobile).
PLUS/MODEL
материалы, менторинг и по 2 код-ревью на каждое из заданий по продвинутому применению основных инструментов языков программирования (функции, модули, классы) для моделирования доменной области в тестах, включающих более глубокую практику реализаций разных вариаций шаблона PageObject – в течение 3 месяцев
Чтобы прокачать и расширить навыки программирования с точки зрения моделирования доменной области для тестов, претендуя на высшие сеньорные должности и более высокую оплату твоей работы...

1 задание на практику селекторов
1 задание на моделирование данных
1 задание на API-предусловия

2 задания на моделирование полного спектра типизированных элементов (контролов)
* используя инструменты Модульной Парадигмы
* используя инструменты Объектно-Ориентированной Парадигмы

1 задание на кросс-платформенные тесты (web + mobile).
PLUS/MODEL
materials, mentoring and 2 code reviews for each of the tasks on the advanced use of the main programming language tools (functions, modules, classes) for modeling the domain area in tests, including a deeper practice of implementing different variations of the PageObject pattern – for 3 months
To pump and expand programming skills in terms of modeling the domain area for tests, claiming for higher senior positions and higher pay for your work...

1 task for selector practice
1 task for data modeling
1 task for API preconditions

2 tasks for modeling the full range of typed elements (controls)
* using the tools of the Modular Paradigm
* using the tools of the Object-Oriented Paradigm

1 task for cross-platform tests (web + mobile).
$500 / 20,000
грн.
PLUS/INFRA
матеріали, менторинг та по 2 код-рев'ю на кожне із завдань з повного сетапу інфраструктури для тестів впродовж 1 місяця
Щоб не залежати від команди DevOPS, стати більш універсальним інженером, що може в скрутну хвилину на проекті допомогти і з інфраструктурними питаннями з точки зору CI/CD Pipeline...

Завдання на повний сетап з нуля тестового фреймворку разом з інфраструктурою для віддаленого запуску тестів з CI сервера.

Завдання на інтеграцію з TMS.
PLUS/INFRA
материалы, менторинг и по 2 код-ревью на каждое из заданий по полному сетапу инфраструктуры для тестов в течение 1 месяца
Чтобы не зависеть от команды DevOPS, стать более универсальным инженером, который может в трудную минуту на проекте помочь и с инфраструктурными вопросами с точки зрения CI/CD Pipeline...

Задание на полный сетап с нуля тестового фреймворка вместе с инфраструктурой для удаленного запуска тестов с CI сервера.

Задание на интеграцию с TMS.
PLUS/INFRA
materials, mentoring and 2 code reviews for each of the tasks on the full setup of the infrastructure for tests for 1 month
In order not to depend on the DevOPS team, become a more versatile engineer who can help in a difficult minute on the project and with infrastructure issues from the point of view of CI/CD Pipeline...

Task for a full setup from scratch of a test framework together with infrastructure for remote test launch from a CI server.

Task for integration with TMS.
$250 / 10,000
грн.
PLUS/ETC
матеріали, менторинг та по 2 код-рев'ю на кожне із завдань з візуального тестування та основам тестування продуктивності впродовж 2 місяців
Завдання на сетап візуального тестування в проекті з Web UI тестами.

Завдання на базовий сетап тестування продуктивності.
PLUS/ETC
материалы, менторинг и по 2 код-ревью на каждое из заданий по визуальному тестированию и основам тестирования производительности в течение 2 месяцев
Задание на сетап визуального тестирования в проекте с Web UI тестами.

Задание на базовый сетап тестирования производительности.
PLUS/ETC
materials, mentoring and 2 code reviews for each of the tasks on visual testing and the basics of performance testing for 2 months
Task for setting up visual testing in a project with Web UI tests.

Task for the basic setup of performance testing.
$375 / 15,000
грн.
UK
rec690642122
CORE
BASE + додаткові завдання на локатори, роботу з даними, API, баланс покриття та розробку фреймворків протягом 10 місяців
Щоб навчитися розробляти власні інструменти автоматизації та ефективно автоматизувати тести через баланс покриття по піраміді тестування...

– правила формату BASE доповнюються та уточнюються до:

+1 завдання на практику селекторів
+1 завдання на моделювання даних
+1 завдання на API-передумови

+2 завдання на баланс тестового покриття:
* між рівнями Unit і System для інтерфейсу користувача.
* між рівнями UI та API у контексті наскрізних End-to-End сценаріїв.

+ завдання на побудову свого фреймворку/бібліотеки типу Selenide навколо низькорівневого Selenium Webdriver (при виборі JS або TS як мови навчання можна вибрати між Selenium Webdriver, webdriverio, або Playwright)
1500 $ / 60 000
грн.
RU
rec540505006
CORE
BASE + дополнительные задания на локаторы, работу с данными, API, баланс покрытия и разработку фреймворков в течение 10 месяцев
Чтобы научиться разрабатывать собственные инструменты автоматизации и эффективно автоматизировать тесты через баланс покрытия по пирамиде тестирования...

– правила формата BASE дополняются и уточняются до:

+1 задание на практику селекторов
+1 задание на моделирование данных
+1 задание на API-предусловия

+2 задания на баланс тестового покрытия:
* между уровнями Unit и System для пользовательского интерфейса.
* между уровнями UI и API в контексте сквозных End-to-End сценариев.

+ задание на построение своего фреймворка/библиотеки типа Selenide вокруг низкоуровнего Selenium Webdriver (при выборе JS или TS как языка обучения – можно выбрать между Selenium Webdriver, webdriverio, или Playwright)
1500 $ / 60 000
грн.
EN
rec553280882
CORE
BASE + additional tasks on locators, data processing, API, coverage balance and framework developing for 10 months
To learn creating your own automation tools and automating tests efficiently through coverage balance based on testing pyramid...

– BASE format rules are amended and elaborated to:

+1 task on selectors practice
+1 task on data modeling
+1 task on API-preconditions

+2 tasks on test coverage balance:
* between Unit and System levels for user interface
* between UI and API levels in the context of End-to-End scenarios.

+ task on building your own Selenide-like framework/library around low-level Selenium Webdriver (if you choose JS or TS as learning language – you can choose between Selenium Webdriver, webdriverio, or Playwright)
$1500 / 60,000
грн.
UK
rec538105833
CORE 1/3
третина програми CORE чи AUTO PLUS
500 $ / 20 000
грн.
RU
rec540507220
CORE 1/3
треть программы CORE или AUTO PLUS
500 $ / 20 000
грн.
EN
rec553290140
CORE 1/3
one third of a CORE or AUTO PLUS program
$500 / 20,000
грн.
UK
rec543810031
AUTO PLUS 3/5
3/5 програми AUTO PLUS
900 $ / 36 000
грн.
RU
rec553275428
AUTO PLUS 3/5
3/5 программы AUTO PLUS
900 $ / 36 000
грн.
EN
rec553291422
AUTO PLUS 3/5
3/5 of AUTO PLUS program
$900 / 36,000
грн.
UK
rec540420931
AUTO PLUS
CORE без завдань з балансу покриття, але із завданням на повний сетап проекту з інфраструктурою та інтеграцією з TMS впродовж 10 місяців
Щоб прокачати та розширити навички автоматизації, претендуючи на вищі посади та оплату твоєї роботи...

– правила формату BASE доповнюються та уточнюются до:

+1 завдання на практику селекторів
+1 завдання на моделювання даних
+1 завдання на API-передумови

+2 завдання на повний сетап фреймворку:
+ завдання на повний сетап з нуля тестового фреймворку разом з інфраструктурою для віддаленого запуску тестів з CI сервера.
++ завдання на інтеграцію з TMS

+ 1 завдання з побудови свого фреймворку/бібліотеки типу Selenide довкола низькорівневого Selenium Webdriver (при виборі JS чи TS як мови навчання – можна вибрати між Selenium Webdriver, webdriverio, чи Playwright)
RU
rec540508328
AUTO PLUS
CORE без заданий по балансу покрытия, но с заданиями на полный сетап проекта с инфраструктурой и интеграцией с TMS в течении 10 месяцев
Чтобы прокачать и расширить навыки автоматизации, претендуя на более высокие должности и оплату твоей работы...

– правила формата BASE и CORE дополняются и уточняются до:


+1 задание на практику селекторов
+1 задание на моделирование данных
+1 задание на API-предусловия

+2 задания на полный сетап фреймворка:
+ задание на полный сетап с нуля тестового фреймворка вместе с инфраструктурой для удаленного запуска тестов из CI сервера.
++ задание на интеграцию с TMS

+ задание на построение своего фреймворка/библиотеки типа Selenide вокруг низкоуровнего Selenium Webdriver (при виборе JS или TS как языка обучения – можно выбрать между Selenium Webdriver, webdriverio, или Playwright)
EN
rec553292534
AUTO PLUS
CORE without coverage balance tasks, but including tasks on full project setup with infrastructure and integration with TMS for 10 months
To level up and expand automation skills, qualify for higher position and wages...

– BASE and CORE format rules are amended and elaborated to:


+1 task on selectors practice
+1 task on data modeling
+1 task on API-preconditions

+2 tasks on full framework setup:
+ task on test framework full setup from scratch including infrastructure for remote test run from CI server
++ task on TMS integration

+ task on building your own Selenide-like framework/library around low-level Selenium Webdriver (if you choose JS or TS as learning language – you can choose between Selenium Webdriver, webdriverio, or Playwright)
$1500 / 60,000
грн.
UK
rec538101398
PLUS
формат PLUS = BASE + CORE + додаткові завдання на типізовані елементи, кросплатформенні тести та повний сетап проекту та інфраструктури з нуля впродовж 12 місяців
Щоб прокачати та розширити навички SDET, претендуючи на вищі посади та оплату твоєї роботи...

– правила формату BASE та CORE доповнюються та уточнюются до:

+ 2 завдання на моделювання повного спектру типізованих елементів (контролів)
* використовуючи інструменти Модульної Парадигми
* використовуючи інструменти Об'єктно-Орієнтованої Парадигми

+ 1 завдання на повний сетап з нуля тестового фреймворку разом з інфраструктурою для віддаленого запуску тестів з CI сервера.
++ завдання на інтеграцію з TMS
+ 1 завдання на інтеграцію фреймворку з інструментами для Visual Testing

+ 1 завдання на крос-платформенні тести (web + mobile).
RU
rec540508578
PLUS
формат PLUS = BASE + CORE + дополнительные задания на типизированные элементы, кроссплатформенные тесты и полный сетап проекта и инфраструктуры с нуля в течение 12 месяцев
Чтобы прокачать и расширить навыки SDET, претендуя на более высокие должности и оплату твоей работы...

– правила формата BASE и CORE дополняются и уточняются до:

+ 2 задания на моделирование полного спектра типизированных элементов (контролов)
* используя инструменты Модульной Парадигмы
* используя инструменты Объектно-Ориентированной Парадигмы

+ 1 задание на полный сетап с нуля тестового фреймворка вместе с инфраструктурой для отдаленного запуска тестов из CI сервера.
++ задание на интеграцию с TMS
+ 1 задание на интеграцию фреймворка с инструментами для Visual Testing

+ 1 задание на кросс-платформенные тесты (web + mobile).
2125 $ / 85 000
грн.
EN
rec553782479
PLUS
PLUS format = BASE + CORE + additional tasks on typed elements, cross platform tests and full project setup with infrastructure from scratch for 12 months
To level up and expand SDET skills, qualify for higher position and wages...

– BASE and CORE format rules are amended and elaborated to:

+2 tasks on modeling full range of typed elements (controls)
* using Modular Paradigm
* using Object Oriented Paradigm

+ 1 task on test framework full setup from scratch including infrastructure for remote test run from CI server
++ task on TMS integration
+ 1 task on framework integration with tools for Visual Testing

+ 1 task on cross platform testing (web + mobile)
$2125 / 85,000
грн.
UK
rec538106723
PLUS як бонус
виключно набір додаткових завдань з формату PLUS чи AUTO PLUS з код-рев'ю впродовж 3 місяців
750 $ / 30 000
грн.
RU
rec540508031
PLUS как бонус
исключительно набор дополительных заданий из формата PLUS или AUTO PLUS с код-ревью в течении 3 месяцев
750 $ / 30 000
грн.
EN
rec553790370
PLUS as a bonus
only additional tasks from PLUS or AUTO PLUS format with code review for 3 months
$750 / 30,000
грн.
UK
rec538102589
LEAD
іспити з рефакторингу та код-рев'ю, рекомендації плюс підтримка з розвитку якостей ведучого інженера та фінальна співбесіда на ліда впродовж 24 місяців
Офіційні погони ліда і відповідну ЗП над-важко отримати одразу після навчання (якщо ти вже не Лід чи Сеньйор в контексті QA та Тестування без прив'язки до автоматизації), але...

Аби по факту мати змогу виконувати роль Ліда, і самостійно відповідати за побудову та реалізацію стратегії автоматизації на проекті з нуля на цьому рівні ти отримуєш відповідні рекомендації та підтримку в твоєму розвитку , що додатково включає...


* іспит на рефакторинг проекту з тестами
* іспит на проведення код-рев'ю

+ Співбесіда на ведучого інженера
* по сучасних інструментах автоматизації
* по кращих практиках і стратегіях побудови автоматизації на проекті
RU
rec540508080
LEAD
экзамены по рефакторингу и код-ревью, рекомендации плюс поддержка по развитию качеств ведущего инженера и финальное собеседование на лида в течение 24 месяцев
Официальные погоны лида и соответствующую ЗП супер-сложно получить сразу после обучения (если ты уже не Лид или Сеньйор в контексте QA и Тестирования без привязки к автоматизации), но...

Чтобы по факту иметь возможность выполнять роль Лида, и самостоятельно отвечать за построение и реализацию стратегии автоматизации на проекте с нуля на этом уровне, ты получаешь соответствующие рекомендации и поддержку в твоем развитии, что дополнительно включает в себя...


* экзамен на рефакторинг проекта с тестами
* экзамен на проведение код-ревью

+ Собеседование на ведущего инженера
* по современным инструментам автоматизации
* по лучшим практикам и стратегиям построения автоматизации на проекте
1500 $ / 60 000
грн.
EN
rec553791642
LEAD
refactoring exams and code reviews, recommendations plus support for the development of the qualities of a lead engineer and a final interview on the lead within 24 months
To officially become a lead and get appropriate wage right after training is super-difficult (if you're not already Lead or Senior in QA and Testing, just not in automation), but...

In order to actually be able to fulfill the role of a Lead, and independently be responsible for building and implementing an automation strategy on a project from scratch, at this level you receive appropriate recommendations and support in your development, which additionally includes...


* project refactoring exam with tests
* code review exam

+ Interview for a leading engineer
* on modern automation tools
* on best practices and strategies for building automation on the project

$1500 / 60,000
грн.
UK
rec503725672

PREMIUM
індивідуальний кар'єрний розвиток
Цікаво стати частиною команди або, як мінімум, разом з нами розвивати свої навички і будувати кар'єру?

Тоді правила рівнів START, BASE, DRIVE, BUILD/..., PLUS/..., LEAD доповнюються та уточнюються* до:

* вступ за співбесідою
* стипендія до 100% за результатами співбесіди і додаткового тестування**

* індивідуальна кількість код-рев'ю на кожне з завдань
* до 10 годин індивідуальних занять
* старт в будь-який погоджений з автором курсу час
* індивідуально погоджена тривалість навчання за оговореною розширеною програмою курсу.

+ оцінка рівня і план кар'єрного розвитку
+ підготовка до працевлаштування
+ постійна підтримка при працевлаштуванні через компанію автора курсу – Automician

** Тестування може включати проходження тестів, додаткових практичних завдань і безкоштовних курсів на публічних платформах. Ми також враховуємо соціальне положення абітурієнтів, надаючи можливість вступити на безкоштовне навчання студентам без роботи, багатодітним батькам, а також потерпілим від військового вторгнення Росії в Україну, та інше. Звертайтеся в приват для обговорення деталей.
0 – 6500 $ / 260 000
грн.
RU
rec236260731

PREMIUM
индивидуальное карьерное развитие
Интересно стать частью команды или, как минимум, вместе с нами развивать свои навыки и строить карьеру?

Тогда правила формата BASE и PLUS дополняются и уточняются* до:

* вступление по собеседованию
* кешбек до 100% по результатам собеседования и дополнительного тестирования**

* индивидуальное количество код-ревью на каждое из заданий
* до 10 часов индивидуальных занятий
* старт в любое согласованное с автором курса время
* индивидуально согласованая длительность обучения по оговоренной расширенной программе курса под задачи студента.

+ оценка уровня и план карьерного развития
+ подготовка к трудоустройству
+ постоянная поддержка при трудоустройстве через компанию автора курса – Automician

** Тестирование может включать прохождение тестов, дополнительных практических заданий и бесплатных курсов на публичных платформах. Мы также учитываем социальное положение абитуриентов, предоставляя возможность поступить на бесплатное обучение студентам без работы, многодетным родителям, а также потерпевшим от военного вторжения России в Украину, и так далее. Обращайся в приват для обсуждения деталей.
0 – 6500 $ / 260 000
грн.
EN
rec553278920

PREMIUM
personal career development
Interested in becoming a part of the team or, at least, building your skills and a career with us?

Then BASE format rules are amended and elaborated to:

* admission by interview
* cashback up to 100% according to the results of the interview and additional testing**

* individual amount of code-review on each task
* up to 10 hours of individual lessons
* start at any time agreed with the course author
* individually agreed study duration according to extended course program.

+ level assessment and career development plan
+ employment preparation
+ constant support after employment through the course author company – Automician

** Testing may include taking tests, additional practice tasks and free courses on public platforms. We also take into account the social status of applicants and provide an opportunity to enroll free of charge for unemployed, parents with many children, victims of Russia's military invasion of Ukraine etc. Message me to discuss the details.
0 – $6500 / 260,000
грн.
PLUS
10 месяцев поддержки в формате BASE + задания по моделям, API, Infrastructure, Mobile
В формате BASE ты станешь матерым программистом-инженером и сможешь разобраться с любыми инструментами в контексте автоматизации тестирования самостоятельно. В этом формате PLUS ты можешь под нашим чутким надзором продолжать выполнять практические задания в формате курса, записав себе в портфолио полный набор инструментов, с которыми должен уметь работать SDET.

Правила формата BASE дополняются и уточняются до:

+ 1 задание на объектно-ориентированное моделирование полного спектра типизированных элементов (контролов)
+ 1 задание на полный сетап тестового фреймворка вместе с инфраструктурой для удаленного запуска тестов из CI сервера.
+ 1 задание на покрытие API E2E-тестами.
+ 1 задание на крос-платформенные тесты (web + mobile).

* 10 месяцев на прохождение программы курса
1500 $ / 60 000
грн.
RU
rec236260549

PRIVATE
1 час приватных консультационных услуг автора курса по вопросам автоматизации и SDET...
* в рамках тем из программы этого курса,
* касающихся либо материалов и заданий этого курса, либо других материалов или проектов, тебя интересующих.

Перед покупкой – свяжись с автором и уточни детали. Указанная цена может меняться в зависимости от сложности тем, уровня твоей подготовки, интересности случая, и других условий;)

Также, можно объединяться в группы до 3 человек и делить оплату на всех.
125 $ / 5 000
грн.
UK
rec503732098

PRIVATE
1 година приватних консультаційних послуг автора курсу з питань автоматизації та SDET...
* в рамках тем з програми цього курсу,
* що стосуються або матеріалів і завдань курсу, або інших матеріалів чи проектів, що тебе цікавлять.

Перед покупкою – зв'яжись з автором і уточни деталі. Вказана ціна може мінятися залежно від складності тем, рівня твоєї підготовки, цікавості випадку, та інших умов;)

Також можна об'єднуватись в групи до 3 чоловік і ділити оплату на всіх.
125 $ / 5 000
грн.
EN
rec533881803

PRIVATE
1 hour of the course author private consultation service on topics of automation and SDET...
* within the course program,
* related to course materials and tasks or other materials and projects you are interested in.

Before buying contact the author and clarify details. The indicated price may change according to the topic difficulty, your level of training, how interesting the case is, etc.

You can also join in groups up to 3 people and divide payment.
$125 / 5,000
грн.
RU
rec281656030

PRIVATE-6
* Как PRIVATE, для более удобной оплаты за некратное одному часу время;)
12,5 $ / 500
грн.

PRIVATE PROGRAM
консультационные услуги по вопросам автоматизации и SDET в соответствии с индивидуально подобранной програмой обучения
* Как PRIVATE, для более удобной оплаты за некратное одному часу время;)
N × 1 $ / 40
грн.
UK
rec503734527

PRIVATE-6
6 хвилин приватних консультаційних послуг автора курсу з питань автоматизації та SDET...
* Як PRIVATE, для більш зручної оплати за некратний одній годині час;)
12,5 $ / 500
грн.
EN
rec533883808

PRIVATE-6
6 minutes of the course author private consultation service on topics of automation and SDET...
* Same as PRIVATE, for more convenient payment for the time not a multiple of one hour ;)
$12.5 / 500
грн.
RU
rec495888110
Все цены равняются на курс USDT/UAH на kuna.io, включая комиссию около 3-5%, учитывая текущую ситуацию с вторжением России в Украину.
UK
rec503735853
Всі ціни прив'язані до курсу USDT/UAH на kuna.io, враховуючи комісію близько 3-5%, з урахуванням поточної ситуації з вторгненням Росії в Україну.
EN
rec533884319
All prices are tied to the exchange rate USDT/UAH at kuna.io including commission fee around 3-5% considering the current situation with Russia's invasion of Ukraine.
RU
rec236258274
UK
rec503724174
Началокурса
2 ноября
Весь курс, 6 месяцев
125 usd
3322 грн
8860 rub
После прохождения доступ к материалам остается
EN
rec533517670
7107
грн.
Начать
Дата стартакурса
ожидается
Набор закрыт на каникулы
125 usd
3322 грн
8860 rub
Начало нового набора будет оглашено позже
JAVA EN 10 17
rec172393896
Start курса
October 17th
Whole course, 3 months
65 usd
1745 uah
After completing the course, access to its materials remains
JAVA UK 05 27
rec172621617
Встигнути до курса
10 липня
На формат з 2 відгуками на завдання
125 usd
3406 грн
З 10 липня набір на цей формат буде закрито на канікули
JAVA RU 05 27
rec172645372
Успеть докурса
10 июля
На формат с 2 проверками на задание
125 usd
3407 грн
8870 rub
С 10 июля набор на этот формат будет закрыт на каникулы
Подбери для себя удобный тариф
в зависимости от формата работы с материалами курса
PRO
Мне нужны только материалы, вдруг что проверю себя сам!

+ статьи и 14 заданий
+ FAQ для самостоятельной работы над заданиями
+ видео-ревью частых ошибок для самостоятельной проверки своих решений
$35
Временно недоступен
ECO
Первый раз проверю себя сам по видео-ревью, а после хочу контрольный отзыв.

Как PRO, плюс...
+ 1 отзыв на финальную версию решения после прохождения видео-ревью для каждого задания

* где отзыв (тут и ниже) – это видео- или аудио-запись до 10 минут либо серия текстовых сообщений со скриншотами.
$65
Временно недоступен
BASE
Для более индивидуального усвоения материала хочу отзыв и на первую версию решения.

Как PRO, плюс...
+ 1 отзыв на первую версию решения каждого задания до прохождения видео-ревью
+ 1 отзыв на финальную версию решения после прохождения видео-ревью для каждого задания

$125
Временно недоступен
BASE+
Хочу больше индивидуальной работы. Хочу по-максимуму учиться на своих ошибках, а на чужих, просматривая видео-ревью, – уже закреплять полученный мной опыт.

Как PRO, плюс...
+ 1 отзыв на первую версию решения каждого задания до прохождения видео-ревью
+ 1 отзыв на вторую версию решения каждого задания до прохождения видео-ревью
+ 1 отзыв на финальную версию решения после прохождения видео-ревью для каждого задания
$185
Временно недоступен
PREMIUM
Как BASE+, только с увеличенным до 6 месяцев периодом обучения ;)

* эта опция замещает предыдущие для первых групп, когда менторы больше времени уделяют подготовке дополнительных видео-материалов, когда обучение может длиться дольше чем 3 месяца из-за увеличенной нагрузки на менторов
$250
7107 грн
PRIVATE
1 час приватных консультаций автора курса по вопросам:

* в рамках тем из программы этого курса
* касающихся как материалов и заданий курса, так и других материалов или проектов, тебя интересующих

Перед покупкой – рекомендуется связаться с автором и уточнить детали.
+ $46
+ 1300 грн
Course Prices
Create beautiful, professional web-sites and landing pages with us.
$200
Create beautiful, professional campaigns for free—no design
$300
Level up with automation workflows, e-commerce-focused features
JS/TS EN 10 17
rec173366772
Start курса
March 17th
Whole course, 3 months
250 usd
7100 uah
After completing the course, access to its materials remains
JS/TS UK 10 17
rec173536300
Початок курса
17 березня
Весь курс, 3 місяці
250 usd
7100 грн
Після проходження курсу, доступ до матеріалів залишається
JS/TS RU 10 17
rec173589689
Начало курса
17 Марта
Весь курс, 3 месяца
250 usd
7100 грн
После прохождения курса, доступ к материалам остается